Werk en mensenrechten

Onderbetaald of gevaarlijk werk, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, verbod op sociaal overleg,... Al deze kwesties hebben betrekking op de mensenrechten op het werk.

Wat zijn mijn rechten?

Sociale, economische en culturele rechten behoren tot de mensenrechten die door internationale verdragen en de Belgische grondwet worden erkend. Deze rechten omvatten een belangrijk deel van de mensenrechten in verband met werkgelegenheid en werk: het recht om in het levensonderhoud te voorzien, het recht op eerlijke arbeidsomstandigheden, het recht op veiligheid en gezondheid, het recht om te staken, het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen, ….

Deze rechten vormen een bescherming die ervoor moet zorgen dat de werkomstandigheden voldoen aan minimumvoorwaarden inzake waardigheid, billijkheid en bescherming. Zo zou iedereen recht moeten hebben op betaalde vakantie, om te vermijden dat mensen een minimum aan rust ontzegd wordt en ze zo uitgeput en uitgebuit worden. Mannen en vrouwen moeten gelijk worden betaald voor gelijk werk. Tot slot moet kinderarbeid, op enkele uitzonderingen na, verboden worden om te voorkomen dat de ontwikkeling van kinderen in gevaar komt. 

Deze rechten worden gewaarborgd door bindende wetgeving, door sociaal overleg, maar ook door inspectiediensten.

Wat doet het FIRM?

Het FIRM volgt de evolutie van de arbeidsrechten op, zowel internationale ontwikkelingen als de naleving ervan in België.

Dit houdt in dat wij aandacht hebben voor de ontwikkelingen inzake arbeidswetgeving en de overeenstemming ervan het kader van sociale rechten. Daarnaast kunnen we bij de overheid ook pleiten voor nieuwe wetgeving wanneer dit nodig is om deze rechten beter te waarborgen. We brengen ook verslag uit over de stand van deze rechten voor een orgaan van de Raad van Europa, het Europees Comité voor Sociale Rechten. Ons volgende verslag over rechten op het werk wordt verwacht in juni 2022. 

Wat doen andere instanties?

Arbeidsrechten zijn ook van belang voor andere instellingen:

- Unia: bestrijding van discriminatie in het arbeidsrecht, mensen met een handicap op de werkplek (recht op redelijke aanpassingen, bestrijding van intimidatie en discriminatie, positieve actie)

- Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: anti-discriminatie in het arbeidsrecht, kwesties in verband met loonverschillen tussen vrouwen en mannen, bestrijding van seksisme op de werkplek, bescherming bij zwangerschap, …

- Myria: arbeidsrechten van migranten

- Ook het Steunpunt voor de bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting hecht veel belang aan dit onderwerp, voor zover het onder zijn bevoegdheid valt. Dit gaat dan over zaken zoals precair werk, onzekerheid, informeel werk, minimumloon, …

naar boven