Migratie en mensenrechten

Heel wat mensen verlaten hun land: om oorlog te ontvluchten, om familiale of economische redenen, of om te studeren. Sommigen hebben het recht om zich in België te vestigen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Europeanen, maar ook voor mensen die het vluchtelingenstatuut krijgen.

Ook als iemand niet het recht heeft om in België te verblijven, heeft hij of zij nog steeds mensenrechten in ons land, overeenkomstig onze grondwet en het internationaal recht.

Wat zijn mijn rechten?

Elke mens is vrij en heeft het recht om zijn of haar land te verlaten en asiel aan te vragen in een ander land. Wanneer je risico loopt omwille van ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een sociale groep, en dit risico voldoende kunt bewijzen, heb je recht op een vluchtelingenstatuut. Wanneer je risico loopt door andere bedreigingen, kun je recht hebben op “subsidiaire bescherming” in België op grond van de verplichting van België om mensenrechten te beschermen.

Los van zijn of haar statuut moet een persoon op Belgisch grondgebied kunnen genieten van zijn of haar fundamentele rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je klacht moet kunnen indienen als je slachtoffer wordt van geweld of uitbuiting in het kader van je werk. Dit betekent ook dat je toegang moet hebben tot gezondheidszorg en onderwijs.

Mensen hebben ook het recht om samen te zijn met familie. Dit betekent dat bepaalde familieleden van personen met een verblijfsvergunning in België gezinshereniging kunnen aanvragen.

Wie beschermt mijn rechten?

De onafhankelijke openbare instelling die de rechten van migranten bevordert en beschermt is Myria, het federaal migratiecentrum. Myria verdedigt de rechten van migranten, analyseert evoluties in migratie en bestrijdt mensenhandel. Myria geeft ook gratis en vertrouwelijk advies over mensenrechten van migranten.

Wat doet het FIRM?

Het FIRM werkt nauw samen met Myria om ervoor te zorgen dat de rechten van iedereen beschermd worden. We waken er bijvoorbeeld over dat België zijn verplichtingen nakomt en volgen veroordelingen op van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het FIRM dringt ook aan op de invoering van structurele garanties ter bescherming van de grondrechten van mensen zonder wettig verblijf.

naar boven