We starten op !

Met het bemannen van het secretariaat vanaf 1 februari 2021 kan eindelijk een begin gemaakt worden met het inhoudelijke werk en de verdere uitbouw van het FIRM. Niets te vroeg : één jaar na de publicatie van de wet werden de bestuurders aangewezen door de Kamer en 19 maanden na deze publicatie ging de eerste werkvergadering door in de kantoren van het FORUM met de eerste vier personeelsleden.

De organieke wet van 12 mei 2019

De “wet tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens” werd gestemd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op de laatste zittingsdag -24 april 2019- van de Kamer van de 54° zittingsperiode. De wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2019 en trad in werking op 1 juli 2019(undefined).

De Raad van Bestuur

De oproep tot kandidaten voor de Raad van Bestuur verscheen in het Staatsblad van 22 juli 2019. Op 2(undefined) en 16 juli(undefined) 2020 werden de twaalf effectieve leden van de Raad van Bestuur benoemd door stemming in het Parlement.

Mandaat van 2 jaar

Franstalige leden:

 • Isabelle Fontignie
 • Muriel Clavie

Nederlandstalige leden:

 • Evelyne Maes
 • Willem Debeuckelaere

Mandaat van 4 jaar

Franstalige leden:

 • Julie Lejeune
 • Jacques Fierens

Nederlandstalige leden:

 • Koen Lemmens
 • Eva Brems

Mandaat van 6 jaar

Franstalige leden:

 • Olivier De Schutter
 • Isabelle Doyen

Nederlandstalige leden:

 • Guy Cox

Op 2 september kwam de Raad van Bestuur voor het eerst samen. Met eenparigheid werd de heer Olivier De Schutter aangewezen als voorzitter voor het eerste werkjaar en mevrouw Eva Brems als vice-voorzitter. In juli 2021 wisselen zij hun functie en zal mevrouw Eva Brems het voorzitterschap opnemen en de heer De Schutter het vice-voorzitterschap. In afwachting van een secretariaat en vooral directie op kruissnelheid werden twee secretarissen aangesteld : mevrouw Muriel Clavie en de heerWillem Debeuckelaere.

Het secretariaat

Nu kunnen we eindelijk starten met het inhoudelijke werk !

Mevrouw Martien Schotsmans leidt het secretariaat van het FIRM als directeur. Zij wordt bijgestaan door vier medewerkers, Laurens Lavrysen, Michaël Merrigan en Arnaud Louwette en Laurent Fastrez. In de loop van het voorjaar van 2021 zal het personeelskader nog uitgebreid worden.

Overleg met mensenrechten organisaties

Om doelmatig samen te werken met alle sectorale instanties voor de bevordering en de bescherming van de rechten van de mens wordt voorzien in de oprichting van een overlegorgaan. Nu reeds wordt sinds enkele jaren informeel overlegd in het “Mensenrechtenplatform”.

Internationale samenwerking

Het FIRM zal deelnemen aan netwerken van nationale mensenrechteninstellingen.

De nationale instellingen voor de rechten van de mens maken deel uit van de Internationale Alliantie van Mensenrechteninstellingen (GANHRI)(undefined) en, op Europees niveau, van het Europees Netwerk van Nationale Mensenrechteninstellingen (ENNHRI)(undefined).

Het FIRM streeft naar accreditatie (‘A-status’) onder de Principes van Parijs(undefined). Deze werden in 1993 aangenomen door de Verenigde Naties en bepalen criteria waaraan internationale mensenrechteninstanties moeten voldoen.

naar boven